top of page

Vapaaehtoisen eettiset ohjeet

Fenix Finland ry:n vapaaehtoisena sitoudun näihin eettisiin periaatteisiin:

 

 1. Vapaaehtoistyön tavoitteena on auttaminen.

 2. Vapaaehtoistyö on yleishyödyllistä toimintaa, eikä palvelun tarjoaja saa siitä taloudellista hyötyä. 

 3. Vapaaehtoisilla on vaitiolovelvollisuus, ilmoitusvelvollisuutta vaativissa tilanteissa Suomen lakia noudattaen.

 4. Vapaaehtoinen kohtaa kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti ja arvokkaasti riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansallisuudesta, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydestä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muista henkilökohtaisista syistä.

 5. Vapaaehtoinen ei rohkaise väkivaltaan, vihapuheeseen tai syrjintään.

 6. Vapaaehtoinen työskentelee tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain puitteissa ja toiminnalla edistää tasa-arvoa ja ihmisyyttä.

 7. Vapaaehtoinen osallistuessa Fenix Finland ry:n toimintaan ei ilmaise sen eettisten periaatteiden vastaisia mielipiteitä.

 8. Vapaaehtoinen toimii avoimesti ja jakaa käytettävissä olevan tiedon ja asiantuntemuksen muiden kanssa.

 9. Vapaaehtoinen toimii vastuullisesti ja käyttää järjestön omaisuutta vain sovittuun tarkoitukseen.

 10. Vapaaehtoinen ei osallistu minkään sellaisen asian käsittelyyn tai ratkaisemiseen, jossa yksityinen etu saattaa olla ristiriidassa organisaation etujen kanssa.

 11. Vapaaehtoinen käyttää Fenix Finland ry:n tarjoamia työkaluja vain organisaation periaatteiden mukaiseen toimintaan.

 12. Vapaaehtoistyön aikana yhteistyöpanoksena tuotetun materiaaliin käyttö- ja muokkausoikeudet jäävät Fenix Finland ry:n käytettäväksi myös vapaaehtoistyösuhteen päätettyä.

 13. Jos vapaaehtoinen huomaa väärinkäytöksiä, tulee hänen ilmoittaa siitä välittömästi ilmoituksen asianmukaisesta käsittelystä vastaavalle organisaatiolle.

 14. Väärinkäytöstä ilmoittaminen on jokaisen Fenix Finland ry:n toimintaan osallistuneen vapaaehtoisen oikeus ja velvollisuus, eikä siitä saa aiheutua kielteisiä seurauksia ilmoittajalle.

bottom of page