top of page

FENIX FINLAND RY

Fenix Finland on maahanmuuttajien perustama mielenterveysyhdistys, joka on aidosti maahanmuuttajien asialla. Tarjoamme maksutonta psyykkistä tukea ja neuvontaa kriisissä ja vaikeassa elämäntilanteessa oleville heidän omalla äidinkielellään vapaaehtoistoiminnan keinoin.

 

Fenix on sillanrakentaja, joka etsii uusia ratkaisuja, rakentaa yhteistyösuhteita ja tukee maahan muuttaneiden pärjäämistä ja hyvinvointia uudessa maassa ja muuttuneissa olosuhteissa.

Arvot

 • Kulttuurisensitiivisyys. Jokaisella ihmisellä on oikeus saada psyykkistä tukea omalla äidinkielellään, joka on myös ns. tunteiden kieli.

 • Inhimillisyys. Jokainen Suomessa asuva on arvokas. Kunnioitamme moninaisuutta ja yksilöllisyyttä ja toimimme asiakaslähtöisesti.

 • Osallisuus. Edistämme vapaaehtoistoimintaa ja sitä kautta maahan muuttaneiden kotoutumista ja yhteiskunnallista osallisuutta.

 • Turvallisuus. Toimintamme pohjautuu asiantuntemukseen. Pidämme hyvää huolta asiakkaistamme ja vapaaehtoisistamme. Vahvistamme hyvinvointia muuttuvassa maailmassa ja rakennamme yhteistyötä.

Eettiset periaatteet

 • Fenix Finland kunnioittaa ihmisyyttä ja ihmisarvon loukkaamattomuutta. Jokainen ihminen ansaitsee arvon ihmisenä ihmisyytensä vuoksi.

 • Fenix Finland toimii YK:n ihmisoikeuksien julistuksen, lasten oikeuksien julistuksen, alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen sekä vammaistenoikeuksien julistuksen mukaisesti.

 • Fenix Finland kohtelee jokaista ihmistä tasavertaisesti iästä, sukupuolesta, rodusta, aatteellisesta tai uskonnollisesta näkemyksestä, fyysisistä ja psyykkisistä ominaisuuksista ja sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta.

 • Fenix Finland kunnioittaa jokaisen ihmisen oikeutta fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen turvallisuuteen ja riippumattomuuteen.

 • Fenix Finland kunnioittaa yksilön itsemääräämisoikeutta. Jokaisella ihmisellä on oikeus toteuttaa yksilöllisyyttään ja syvintä ominaislaatuaan ihmisenä, kunhan hänen toimintansa ei loukkaa muita.

 • Fenix Finland kunnioittaa jokaisen ihmisen oikeutta fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen kaikissa olosuhteissa.

 • Fenix Finland kunnioittaa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatetta ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että periaatetta myös noudatettaisiin yleisesti.

 • Fenix Finland tukityössä lähdetään tuettavan/yhteydenottajan omista, hänen itse ilmaisemistaan tarpeista ja korostetaan hänen omien voimavarojensa merkitystä.

 • Fenix Finland kunnioittaa jokaisen ihmisen yksityisyyttä.

 • Fenix Finland toimii tukitoiminnassaan ja kriisiauttamisessaan niin, että vaitiolovelvollisuus toteutuu kaikissa tuettavaa/yhteydenottajaa koskevissa asioissa.

 • Fenix Finland pyrkii kaikessa toiminnassaan siihen, että edellä mainitut ja periaatteet toteutuvat mahdollisimman täydesti jokaisen yksilön, perheen ja ihmisryhmän elämässä.

bottom of page